ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Jelen Domain Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) minden, a Intelliweb Kft. és bármely más fél közötti egyedi megállapodás részét képezik (az egyedi megállapodások, a jelen ÁSZF és az esetleges további mellékletek együtt: a „jelen Szerződés”, illetve a „Szerződés”).

2. A jelen ÁSZF-ben regisztrátor (a továbbiakban: „Regisztrátor”) alatt az
Intelliweb Kft.
7627 Pécs, Wass Albert út. 23.
Cégjegyzékszám: 02-09-072195   Adószám: 14215111-2-02 kell érteni.
Regisztrátor a domain nevekkel kapcsolatos szolgáltatásokon kívül ún. tárhely szolgáltatást is biztosít a www.domman.hu oldalon írt esetekben és feltételekkel. A jelen Szerződés domain szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései a tárhely szolgáltatásra is értelemszerűen vonatkoznak.

3. A Regisztrátor a www.domman.hu/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ alatt, „Általános Szerződési Feltételek” címen teszi közzé a jelen ÁSZF-et és annak minden módosítását. A jelen ÁSZF a domain-nyilvántartó szervezetek (a továbbiakban: „Nyilvántartó”) szabályzatainak alapulvételével készült. Amennyiben valamely szerződéses rendelkezés ellentétes e szabályzatok bármely előírásával, úgy az ÁSZF ellentmondó rendelkezése helyett a Nyilvántartó saját honlapján közzétett előírásait kell alkalmazni.

4. A Regisztrátornak jogában áll bármikor egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A Regisztrátor az ÁSZF módosításait azok hatályba lépését megelőzően, folyamatosan legalább 60 (hatvan) napon keresztül közzéteszi a weben. Amennyiben az Igénylő a módosításokat a weben történő közzététel első napját követő 15 (tizenöt) napon belül írásban nem kifogásolta meg, azok részéről elfogadottnak minősülnek, a módosítások ellen a továbbiakban kifogást nem emelhet. Indokolt esetben – így különösen, de nem kizárólag akkor, ha ezáltal rosszhiszemű domain név regisztrációt lehet megelőzni – a Regisztrátor anélkül is módosíthatja az ÁSZF-et, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőzően közzétenné. Ebben az esetben a módosítás azon a napon lép hatályba, amikor azt a Regisztrátor a www.domman.hu weboldalon közzéteszi. Az ilyen módosítások valamennyi, a Regisztrátor által ügyintézett domain névre, illetve a hozzá benyújtott Igényre irányadók.

5. A Regisztrátor a domain név delegálását a domain nevet igénylő (a továbbiakban: „Igénylő”) által szabályszerűen kitöltött, (cégszerűen) aláírt és a Regisztrátornak megküldött, a http://www.domman.hu/write/upload/files/hu_igenylolap.doc weboldalon letölthető igénylőlapok (a továbbiakban: „Igénylőlap”) alapján végzi. Az Igénylőlap akkor minősül szabályszerűen kitöltöttnek, ha az Igénylő vagy az Igénylő nevében és képviseletében az Igénylőlapot aláíró személy és aláírása hitelesen azonosítható, az igény és mellékletei (a továbbiakban: „Igény”) alapján annak szabályszerűsége és tartalma további dokumentumok és vizsgálat nélkül megállapítható. Meghatalmazott eljárása esetén az Igénylőtől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell a Regisztrátor részére. Amennyiben az Igénylőlapon szereplő feltételeken az Igénylő előzetes egyeztetés és a Regisztrátor előzetes írásos engedélye nélkül bármilyen változtatást hajt végre, ezen változtatás érvénytelennek tekintendő.

6. Az Igénylő az Igénylőlap aláírásával és elküldésével az Igénylőlapon foglaltaknak megfelelően a domain delegálására és fenntartására megbízást ad a Regisztrátornak (Igénylő és Regisztrátor a továbbiakban: „Felek”, egyenként: „Fél”, a megbízás a továbbiakban: „Megbízási Szerződés”). A megbízás a regisztráció, az átkérés, az átruházás vagy a reaktiválás napján kezdődik és a regisztráció tárgyévét követő annyi év elteltével jár le, ahány évre az Igényt az Igénylő leadta és megfizette, az igénylés hónapjával és napjával azonos hónapban és napon. A Megbízási Szerződés hatályba lépésének feltétele a vonatkozó megbízási díjak maradéktalan megfizetése. A Regisztrátor a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott tájékoztatást a honlapján közzéteszi. Az Igénylő a Szerződéstől 8 (nyolc) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a alapján. Az elállási jogát az Igénylő az elállást tartalmazó írásos nyilatkozatának a domain(@)domman.hu e-mail címre vagy postai úton, a 1253 Budapest, Postafiók 33. címre történő elküldéssel gyakorolhatja. Az elállásra rendelkezésre álló időtartam a szerződéskötés napján kezdődik. Ha eddig az időpontig az Igénylő nem kapta meg a Regisztrátortól a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározott írásbeli megerősítést, úgy elállási jogát ennek kézhezvételétől számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított 3 (három) hónap elteltéig gyakorolhatja. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított 3 (három) hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 8 (nyolc) munkanap elteltéig az Igénylő akkor is elállhat, ha a szerződéskötés napjától számított 3 (három) hónapból kevesebb mint 8 (nyolc) munkanap van hátra. A Regisztrátor elállás esetén köteles az Igénylő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Az Igénylő nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az elállási határidő lejárta előtt a Regisztrátor a teljesítést az Igénylő beleegyezésével megkezdte. Ameddig a domain regisztráció a „megrendelve” státuszban van, Igénylő a Szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Amennyiben azonban a megrendelés kifizetésre, kiszámlázásra és teljesítésre került – akkor is, ha ez 8 (nyolc) munkanapon belül megtörtént – úgy az Igénylő ezt követően az elállási jogot nem gyakorolhatja. Ha ezen időpontot követően az Igénylő mégis eláll a jelen Szerződéstől, úgy köteles megfizetni a domain visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, azaz a Regisztrátor által a Nyilvántartó részére igazoltan megfizetett költségeket és az adminisztrációs díjat.

7. Az Igénylő kijelenti és helytáll azért, hogy az Igénylőlapon megjelölt kapcsolattartók hozzájárultak adataik domain regisztráció és domain delegálás végzésében közreműködők általi kezeléséhez, valamint az adminisztratív kapcsolattartó adatainak nyilvánosságra hozatalához. Az Igénylő szavatolja az Igénylőlapon foglaltak valódiságát, azért teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben az Igénylő regisztrált adatai megváltoznak, az Igénylő új Igénylőlapon az adatváltozást követő 15 (tizenöt) napon belül köteles adatváltoztatást kérni. Ennek elmulasztása esetén a domain fenntartást a Regisztrátor felmondhatja. Az Igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, ellentmondó, illetve olvashatatlan kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel.

8. Ha valamely adat a Regisztrátornak felróható okból nem felel meg az Igénynek vagy a valóságnak, a Regisztrátor az általa kiszámlázott és részére megfizetett összeg erejéig felel az Igénylő felé abban az esetben, ha a hibát nem lehet javítani, illetve a hiányosságot pótolni. Igénylő ezt kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi, elfogadja, továbbá kijelenti, hogy ilyen esetben a jelen pontban írt mértéket meghaladó igényt, követelést nem támaszt a Regisztrátorral szemben.

9. A Regisztrátor jogosult visszautasítani azokat a szabályszerű igényléseket, amelyeknél
a) alappal gyanítja, hogy az Igény vagy az igényelt név vélhető használata jogszabályellenes vagy domain regisztrációs szabályzatba, illetve egyéb kötelező érvényű előírásokba ütköző, vagy közérdeket sértő, vagy méltányolható magánérdeket súlyosan sértő (oly módon, hogy harmadik félnek súlyosabb sérelmet okoz, mint az elutasítás az Igénylőnek); vagy
b) az eljáró fórum gyakorlatából vagy más okból alappal következtethető, hogy az Igény jogvitát eredményezhet; vagy
c) az Igénylőnek vagy az Igénylő képviseletében eljáró személynek lejárt tartozása áll fenn a Regisztrátor felé.
Regisztrátor a fenti a)-c) alpontokban írt eseteken kívül, egyéb okból is jogosult a domain igénylést visszautasítani.
A Regisztrátor a domain igény elutasítását írásban közli az Igénylővel. Regisztrátor a domain igénylés visszautasítását nem köteles indokolni.

10. A domain regisztrációjáért, fenntartásáért és a domainnel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokért díjazás illeti meg a Regisztrátort. A díjak a Megbízási Szerződésben kerülnek meghatározásra.  Erre vonatkozó szerződéses rendelkezés hiányában a Regisztrátor által az Igény elfogadásának időpontjában alkalmazott, a www.domman.hu honlapon meghirdetett kedvezmény nélküli listaárak alkalmazandóak. A díjfizetésre – amennyiben annak személye nem egyezik meg az Igénylővel – a költségviselő (a továbbiakban: „Költségviselő”) az Igénylővel egyetemlegesen köteles. Több domain delegálása esetén, amennyiben az egyszerre fizetendő díjnak csak egy része kerül kifizetésére, és a díj nem rendelhető egyértelműen az egyes Igényekhez, a Regisztrátor jogosult eldönteni, hogy mely domainek díját tekinti megfizetettnek. Amennyiben a vonatkozó díj fizetési határidejének lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem kerül sor a díj hiánytalan megfizetésére, azt úgy kell tekinteni, hogy Igénylő a domain igénylésről, illetve a meg nem fizetett díjjal érintett szolgáltatásról lemondott, és a Megbízási Szerződést felmondta. A vonatkozó díj hiánytalan megfizetéséig a Regisztrátor szolgáltatásnyújtásra nem köteles, a már nyújtott szolgáltatásokat pedig jogosult a hiánytalan díjfizetés megtörténtéig felfüggeszteni. Igénylő ezt kifejezetten és visszavonhatatlanul tudomásul veszi és elfogadja. A jelen Szerződés Igénylőre vonatkozó rendelkezései a díjak, díjfizetés, költség- és kártérítés vonatkozásában értelemszerűen – amennyiben ilyen megjelölésre került az Igénylőlapon – a Költségviselőre is irányadók.

11. A számlák kiegyenlítése más megállapodás híján, a számlán feltüntetett módon és határidővel történik. Az Igénylő, illetve a Költségviselő részére kibocsátott, 15 (tizenöt) napon belül írásban nem megkifogásolt számlát, teljesítést, illetve fizetési felszólítást elfogadottnak kell tekinteni.

12. Az Igénylő köteles a Regisztrátort azonnal értesíteni, ha a fizetés várhatóan nehézségekbe ütközik, illetve késedelemre lehet számítani, így különösen, ha ellene csődeljárást vagy felszámolást kezdeményeztek, illetve végelszámolással történő megszűnését határozták el. Az értesítés elmulasztása esetén, az Igénylő részéről a Megbízási Szerződést aláíró személy, illetve személyek, készfizető kezesként felel, illetve felelnek. Az értesítés módja ezen esetekben csak postai tértivevényes ajánlott levél lehet.

13. Az Igénylő bizonyos esetekben különböző kedvezményekre jogosult a Regisztrátortól igénybe venni kívánt domain szolgáltatásokért fizetendő díjakból. A kedvezmények igénybe vételének pontos feltételei a www.domman.hu alatt találhatók. [összeghatár, százalék, egyéb mérték-meghatározás] kedvezmény igénybe vétele kizárólag a Regisztrátornál történő, ún. virtuális számla (a továbbiakban: „Virtuális Számla”) létesítése mellett lehetséges. A Virtuális Számla létesítésének technikai kritériumait a [link] tartalmazza. A Virtuális Számlán elhelyezendő összeg nagyságát Felek a Megbízási Szerződésben határozzák meg. A Virtuális Számlán elhelyezett összeget a Regisztrátor letétként kezeli, amelyet kizárólag az alábbi esetekben vehet igénybe:
a) Amennyiben az Igénylőnek lejárt tartozása áll fenn a Regisztrátor felé, úgy a Virtuális Számlán elhelyezett összeg óvadékként szolgál, amelyből a Regisztrátor az Igénylő felé fennálló díjkövetelését, a követelés erejéig kielégíteni jogosult. A kielégítési jog megnyíltának időpontja a követelés fizetési határidejének lejártát követő nap. Az óvadékként történő igénybe vételről a Regisztrátor annak megtörténtét követő 1 (egy) munkanapon belül írásban értesíti az Igénylőt. Ha az Igénylő az óvadékként történő felhasználást követően részben vagy egészben megfizeti tartozását, úgy a megfizetett összeg a Virtuális Számlára kerül, és kezelésére, felhasználására, illetve az ezen összeggel történő elszámolásra a jelen pontban foglalt rendelkezések lesznek irányadók. A lejárt tartozásokra vonatkozó regisztrátori igény kielégítése után a Virtuális Számlán megmaradó összeg az alábbi b) pontban meghatározottak szerint előlegként funkcionál. Lejárt tartozás esetén a tartozás után jelen ÁSZF alapján felszámított késedelmi kamat iránti követelés ugyancsak kielégíthető a Virtuális Számlán elhelyezett összeg terhére a jelen a) szakaszban foglaltaknak megfelelően.
b) Abban az esetben, ha az Igénylőnek nem áll fenn lejárt tartozása a Regisztrátor felé, a Virtuális Számlán elhelyezett összeg előlegként szolgál a Megbízási Szerződésben rögzített további, később esedékessé váló domain szolgáltatások ellenértékének részbeni vagy egészben történő megfizetése céljából. Azt, hogy az egyes domain szolgáltatások kapcsán a Virtuális Számlán szereplő összeg milyen mértékben vehető igénybe előlegként, a Felek egyedi írásos megállapodása (elsődlegesen a Megbízási Szerződés) határozza meg.
A Regisztrátor a Virtuális Számlán elhelyezett összeg után nem fizet kamatot az Igénylőnek.
A letétként történő kezelés költségeit a Regisztrátornak a domain szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja.
Az Igénylőnek a Virtuális Számlán lévő összeg a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés időpontjától számított 8 (nyolc) napon belül – a fenti a) pont szerinti lejárt tartozás esetén a tartozás esetleges késedelmi kamattal növelt összegével csökkentetten – visszajár.

14. Amennyiben a regisztrációt követően az Igénylőlapon kézbesítési címként megadott címre kézbesített számlát a Költségviselő / Igénylő nem egyenlíti ki az abban foglalt fizetési határidőre, úgy a továbbiakban nem illeti meg semmilyen, a Regisztrátor által a www.domman.hu weboldalon felkínált kedvezmény.

15. A Nyilvántartó által a domain bejegyzését követően alkalmazott valamennyi díjemelés vagy egyéb teher költsége az Igénylőre hárítható.

16. A Regisztrátor a határidőre egészében vagy részben nem teljesített fizetés esetén késedelmi kamatként a jegybanki alapkamat kétszeresét számíthatja fel minden egyes késedelmes napra. A kamat, valamint a behajtás költségei az Igénylőt terhelik.

17. Amennyiben az Igény Regisztrátor általi kézhez vételétől számított 2 (kettő) hónapon belül a regisztráció az Igénylő mulasztása miatt (nem fizetés, hiányos, hibás adatok, információk stb.) nem indítható el, az Igényt Regisztrátor visszavontnak tekinti.

18. A domain fenntartási idő lejárta előtt az Igénylő a domain fenntartását a Regisztrátornál meghosszabbíthatja.  A Regisztrátor a lejárat napját megelőző legalább 60 (hatvan) nappal értesítést küld az Igénylőnek a lejárat időpontjáról, valamint a meghosszabbítás lehetőségéről és annak lényeges feltételeiről. A meghosszabbítási igényt írásban a domain(@)domman.hu e-mail címre kell eljuttatni, elsősorban a www.manager.domman.hu weboldalon szükséges visszaigazolni legkésőbb a lejárat napját megelőző 15 (tizenöt) nappal. A meghosszabbítás feltétele a meghosszabbított időszakra vonatkozó fenntartási díj egyösszegben történő hiánytalan megfizetése a Regisztrátor számára. Meghosszabbítás híján a domain fenntartásra vonatkozó megbízás a lejárati napon automatikusan megszűnik. Ilyen esetben a megszűnéssel kapcsolatban a Regisztrátort semminemű felelősség nem terheli.

19. Lejárt díjtartozás esetén az Igénylő valamennyi domainjének fenntartását a Regisztrátor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben a felmondást indokolni kell. A Regisztrátor a felmondást írásban, postán feladott levélben vagy elektronikusan aláírt e-mailben küldi meg az Igénylő vagy a Költségviselő vagy az Igénylő Adminisztrátora vagy a Költségviselő Kapcsolattartója részére. A felmondást a Regisztrátor minden esetben közzéteteti a Nyilvántartó honlapján is.
Az Igénylő jogosult indokolás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idővel felmondani a Megbízási Szerződést írásban, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A felmondási idő lejártakor a delegálás megszűnik, a felmondással érintett, regisztrált domain nevek törlésre kerülnek.
A Regisztrátor felmondhatja a Szerződést, illetve Igényt visszavonhat, delegálást felfüggeszthet, fenntartást felmondhat az Igénylő súlyos szerződésszegése esetén, ideértve a határidőre nem fizetést vagy hamis adatok közlését is.
A jelen Szerződés megszűnik akkor is, ha az Igény elutasításra kerül, vagy delegálása olyan akadályba ütközik, mely vita nélkül nem intézhető.
A jelen Szerződés a felmondás esetén kívül megszűnhet a Felek bármelyikének jogutód nélküli megszűnésével (magánszemély Igénylő esetén halálával), a Felek közös megegyezését rögzítő írásos megállapodás formájában, valamint jogerős bírósági határozat előírása alapján.
A felmondásokat és visszavonásokat a Regisztrátor a kézhezvételtől számított 3 (három) munkanapos ügyintézési határidővel kezeli.
Vis maior esetén ugyancsak megszűnik a Szerződés.
A jelen Szerződés több Igény esetén – a megszűnési okok egyes Igények tekintetében történő elkülöníthetősége esetén – az egyes Igények vonatkozásában is megszűnhet, illetve megszüntethető.

20. A törlésre kiadott domain ún. karanténba kerül, melyet ezen időtartam alatt az Igénylő reaktiválhat a reaktiválás szolgáltatással. A karanténban lévő domain a karantén időtartamának lejártával újra igényelhetővé válik mások számára is.

21. Igénylő a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit másra átruházhatja. Az átruházás érvényességének feltétele, hogy az Igénylő helyébe lépő új Igénylő a jelen Szerződésben foglaltakat magára nézve írásban teljes egészében kötelezőnek fogadja el, valamint hogy ahhoz a Regisztrátor előzetesen írásban hozzájárulását adja.

22. Amennyiben az Igénylő által igényelt vagy előregisztráltatni kívánt domain név végül nem kerül regisztrálásra, helyette az Igénylő – a Regisztrátor írásban tett javaslatára - jogosult más nevet választani. Amennyiben az Igénylő nem tájékoztatja írásban a Regisztrátort a választott másik névről a Regisztrátor jelen pontban írt javaslattételétől számított 60 (hatvan) napon belül, vagy amennyiben az Igénylő írásban arról tájékoztatja a Regisztrátort, hogy nem kíván másik nevet választani, úgy Regisztrátor az Igénylő által az igényléssel kapcsolatban már megfizetett díjat visszafizeti az Igénylő részére. A nyilvántartásba vétel céljából már benyújtott Igény csak az Igénylő és a Regisztrátor együttes hozzájárulásával módosítható.

23. A domain igénylés, delegálás és fenntartás, valamint a domainnel kapcsolatos egyéb eljárások ügyintézési rendjét a Regisztrátor és a Nyilvántartó határozza meg. A Nyilvántartó által kért dokumentumok megküldésével kapcsolatos minden ügyintézés Igénylőt terheli. A Regisztrátort a tájékoztatási kötelezettségen kívül ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség sem terheli.


24. Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy az Igény hiányos vagy ellentétes az irányadó domain regisztrációs szabályzattal, úgy erről – amennyiben a hiányt vagy hibát a Regisztrátor saját hatáskörben, a rendelkezésére álló adatok, információk alapján nem tudja pótolni vagy kijavítani – írásban értesíti az Igénylőt, aki köteles a Regisztrátor által részére megszabott határidőben a szükséges adatot, információt írásban biztosítani a Regisztrátor számára ahhoz, hogy a szükséges hiánypótlást, illetve Igény-módosítást az előírt határidőben el tudja végezni. Az ennek elmaradásából eredő esetleges károkért kizárólag az Igénylőt terheli felelősség.

25. Az Igénylő a domain delegálást saját kockázatára igényli. A Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért. Az Igénylő kizárólagosan felel az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban harmadik személy a Regisztrátorral szemben bármely igényt, követelést kíván érvényesíteni, úgy az Igénylő közvetlenül az igényérvényesítő felé tartozik helytállni. Az Igénylő közvetlen helytállási kötelezettséggel tartozik a jelen Szerződésben foglaltak, illetve bármely kapcsolódó, kötelező érvényű előírás megszegéséből, illetve teljesítésének elmulasztásából eredő közvetett és közvetlen károkért, kivéve, ha a károkozás kétséget kizáróan bizonyítható módon a Regisztrátornak felróható.

26. Az Igénylő a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből adódó, azzal összefüggésben keletkező költség és kár alól mentesíti a Regisztrátort, a Nyilvántartót, illetve – amennyiben ilyen közreműködik – a Viszonteladót, és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, a Nyilvántartót, illetve – amennyiben ilyen közreműködik – a Viszonteladót érdeksérelem ne érje. Az Igénylő kijelenti, hogy a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata harmadik személy jogait nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, a sérelmes domain névről önként lemond, illetve másik nevet választ. Igénylő tudomással bír arról, hogy ellenőrzés céljából a cégadatbázisok és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal ún. E-nyilvántartása nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek.

27. A domain delegálása a Regisztrátor és a Nyilvántartó közötti szerződés szerint történik. Amennyiben a Nyilvántartó eltér ezen szerződéstől, az eltérésért, valamint az abból eredő kárért a Regisztrátor nem felel, az eltérés okozta helyzet orvoslása érdekében az általa szükségesnek ítéltek szerint jár el, kárenyhítési kötelezettsége betartásával.

28. Az Igénylő és a Regisztrátor között a kommunikáció elsődleges módja az elektronikus levelezés. Más írásos megállapodás vagy kötelező érvényű előírásban foglalt kötelezettség híján a Regisztrátor másként, mint elektronikus levél üzenetként nem köteles az Igénylő számára információt adni. Az írásbeli értesítések személyes kézbesítés esetén az átadás időpontjában, telefaxon történő értesítés esetén a sikeres leadás visszaigazolásában szereplő időpontban, tértivevényes ajánlott küldeményben történő értesítés esetén az átvétel időpontjában - illetve az átvétel bármely okból történő elmaradása esetén a kézbesítés első megkísérlését követő 5. (ötödik) napon -, e-mailes értesítés esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezéskor érvényesen közöltnek minősülnek.

29. A regisztrációs szolgáltatások közvetített szolgáltatást tartalmaznak.

30. A Regisztrátor ettől eltérő írásbeli megállapodás vagy külön írásos felelősségvállalás hiányában, hibás, illetve késedelmes teljesítés esetére, az Igénylő által befizetett díj összegéig vállal felelősséget. A Regisztrátor kizárja a felelősségét vis maior, az irányadó domain regisztrációs szabályzat, illetve a releváns jogszabályok megváltozása, valamint a Nyilvántartó, illetve a regisztrációs rendszer jogutód nélküli megszűnése által okozott károkért. A Regisztrátor a Nyilvántartó és a jogalkotó tevékenységéért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

31. A Regisztrátor az általa kijelölt regisztrátor jogutódnak vagy új regisztrátornak átadhatja a folyamatban lévő igényléseket, illetve az általa fenntartott domainek fenntartását úgy, hogy jelen Szerződés változatlan tartalommal érvényben marad.

32. Az irányadó domain regisztrációs szabályzatokban nem szabályozott esetekben a Regisztrátor a regisztráció folyamán 3 (három) munkanapos határidőt alkalmaz (melybe a saját ügyintézési ideje számít csak bele).

33. A domain nevekre beérkezett Igényeket a Regisztrátor általában és külön megállapodás híján a beérkezés sorrendjében terjeszti be az Iktatóhivatalhoz.

34. Eltérő megállapodás híján az egyszeri díj ellenében a delegálás határozott időre szól. A delegálás megszűnik, amennyiben azt az Igénylő felmondja, illetve annak fenntartása az irányadó domain regisztrációs szabályzatba vagy jelen Szerződésbe ütközik.

35. Az Igénylő erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján a Regisztrátor a delegálást felmondja. Amennyiben Igénylő erre vonatkozóan írásbeli kérelmet nem nyújt be Regisztrátorhoz, a delegálás a domain regisztrációs szabályzatban foglaltak szerint fennmarad.


.HU végződésű domain nevek regisztrációjára vonatkozó rendelkezések

36. Az Igénylő az Igénylőlap aláírásával és elküldésével megerősíti, hogy az igényelt domain névre vonatkozó Domainregisztrációs Szabályzatot [http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html] (továbbiakban „Szabályzat") ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja és betartja.

37. Az Igénylő a domain név választhatóságára, igénylésére, delegálására és fenntartására vonatkozó kérdésekben, valamint a Megbízási Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Szabályzatnak történő megfeleléssel kapcsolatos vitában aláveti magát a Szabályzatban meghatározott döntéshozó döntésének és elfogadja meghozott döntését. A Felek között a Megbízási Szerződéssel kapcsolatban felmerült egyéb kérdésekben a Felek alávetik magukat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének.

.EU végződésű domain nevek regisztrációjára vonatkozó rendelkezések

38. Az Igénylőlap elfogadásával a Regisztrátor vállalja, hogy az igényelni kért domain nevet a jelen Szerződés szerint az Igénylő részére az EURid nyilvántartóval mint iktatóhivatallal (továbbiakban „Iktatóhivatal”) delegáltatja, amennyiben azt az Igénylő a jelen Szerződésben meghatározottaknak megfelelően igényli nála, valamint azt az Iktatóhivatal delegálja az Igénylő számára.

39. A választott domain névvel kapcsolatos viták eldöntésére az Igénylő az EURid irányelveiben ( „Regisztrációs Irányelvek a .eu domainnevekhez”, a továbbiakban: „Regisztrációs Irányelvek”) [http://www.eurid.eu/files/reg_pol_HU.pdf]  meghatározott testületek döntését elfogadja.

40. A Regisztrátor az Iktatóhivatal felé előterjesztett, de az Iktatóhivatal által 90 (kilencven) napon belül nem delegált névvel kapcsolatban az Igényt törölheti, visszavonhatja vagy visszautasíthatja.

41. A domain névvel kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a vitarendezésre kijelölt választott bíróság döntésének veti alá magát. A bíróság eljárásáért, döntéséért a Regisztrátor nem felel. A vitarendezés szabályai a http://www.arbcourt.cz/adreu/ honlapon tekinthetők meg.

gTLD (.com, .net, .org, .info, .biz, stb. végződésű domain nevek) regisztrációjára vonatkozó rendelkezések

42. A delegálást a különböző nyilvántartók – a .com és a .net felső szintű domain vonatkozásában a VeriSign Inc. (Mountain View, California, USA), az .org felső szintű domain vonatkozásában az .ORG, the Public Interest Registry (1775 Wiehle Avenue, Suite 200, Reston, VA 20190, USA), a .biz felső szintű domain vonatkozásában a NeuStar, Inc. (Corporate Headquarters, 46000 Center Oak Plaza, Sterling, VA 20166, USA), az .info felső szintű domain vonatkozásában Afilias Limited (Office 107, 3013 Lake Drive, West Dublin 24, Írország) -, a fenti domainek alá történő bejegyzési eljárások meghatározóiként (a továbbiakban: „Nyilvántartók”) végzik a viszonteladón - iDotz.net /BRS Media Inc (BRS Media, Inc., 55 New Montgomery St. Suite 622, San Francisco CA 94105-3432, USA), aki az ICANN által akkreditált Key-Systems GmbH (Prager Ring 4-12, Gebäude 5, 66482 Zweibrücken, Németország) és 1API GmbH (1API GmbH, Talstraße 27, 66424 Homburg, Németország) regisztrátorok partnere – (a továbbiakban: „Viszonteladó”) keresztül. A delegálás a Viszonteladó domain regisztrációra vonatkozó szabályzatai szerint történik, amelyek a www.idotz.net/policy.cfm,  www.idotz.net/dispute.cfm, illetve a www.idotz.net/privacy.cfm címeken érhetők el (a továbbiakban: „Viszonteladói Szabályzatok”). Amennyiben az Igény ezeknek nem felel meg, a Regisztrátor az Igényt elutasítja. Az Igénylő kijelenti, hogy a Viszonteladói Szabályzatokat megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

43. Az Igénylő kijelenti, hogy a Nyilvántartók, a Viszonteladó és a Regisztrátor döntését a domain név delegálhatósága kérdésében elfogadja.

ccTLD (nemzeti domainek) regisztrációjára vonatkozó rendelkezések

44. Nemzeti domainek vonatkozásában az egyes országok domain regisztrációs szabályzatai tekintendők irányadónak. A Regisztrátor felelőssége kizárólag az egyes országokban eljáró regisztrátorok kiválasztására, és az általuk, illetve – szükség esetén – az Igénylő által tett közlések, nyilatkozatok, kérések, kérdések továbbítására terjed ki. Az egyes országokban irányadó domain-regisztrációs szabályozásokról az egyes országok „NIC” (Network Information Center) honlapjain (pl. Ausztria esetében a www.nic.at honlapon) kell tájékozódnia az Igénylőnek.

45. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó, a Viszonteladó és a Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásainak megfelelően nyilvánosan kezeljenek, és kijelenti, hogy ehhez rendelkezik az Igénylőlapon megjelölt személyek hozzájárulásával, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az igénnyel kapcsolatos per tényét a Nyilvántartó ugyanígy nyilvánosságra hozza.

46. Az Igénylő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Regisztrátor a www.domman.hu-n közölt információkat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről rendelkező 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ban foglaltak szerint jogosult és köteles kezelni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, továbbá az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek, valamint az "Online Privacy Alliance" ajánlásainak betartásával. A Regisztrátor minden általa és más fél által folytatott elektronikus levelezést archiválhat. A Regisztrátor adatait (székhelyét, postacímét, adószámát, bankszámlaszámát, e-mail címét) saját honlapján teszi közzé.

47. Az Igénylő kijelenti, hogy a domain-igénylés és domain-használat szabályozását, valamint a jelen ÁSZF-et teljeskörűen megismerte, megértette és elfogadta, valamint hogy a domain védelme és működőképességének rendszeres ellenőrzése, a fenntartás meghosszabbítása az Igénylő feladata és felelőssége.

48. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen Szerződésben hivatkozott szabályzatok és a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.